Vacature Intern Begeleider

Bestuur/organisatie AccentScholengroep
School/locatie CBS De Triangel - Aalten
Functie Intern Begeleider
Omvang 0,6
Type vacature Open voor alle sollicitanten
Reageren voor 23 september 2019

 

Basisschool De Triangel Aalten zoekt zo spoedig mogelijk
Intern Begeleider (m/v)
Wtf 0,6

Kernwoorden waaraan wij denken bij een interne begeleider:

 • toegankelijk
 • initiatief nemend / proactief
 • integer
 • kan zowel naast als boven het team staan
 • stimuleert en motiveert
 • procesgericht en bewaakt de doorgaande lijn
 • ziet kansen en denkt in oplossingen
 • benut expertise van leerkrachten
 • kennis van en affiniteit hebben met zorgleerlingen

Wij verwachten:

 • een werk- en denkniveau op HBO+-niveau door: relevante cursussen, masterclasses, HBO-masters of een EVC-bewijs afgegeven door een gecertificeerde aanbieder; in aansluiting op de Kwaliteitsagenda primair onderwijs onder andere op de deelgebieden rekenen, taal, zorg en achterstand
 • (mede) verantwoordelijkheid dragen voor de ontwikkeling van, het uitdragen van en verdedigen van onderwijskundig beleid
 • het signaleren en analyseren van behoeften tot vernieuwing van het onderwijs en hiervoor concepten aanleveren
 • dat hij/zij bewust werkt aan zijn/haar ontwikkeling, door middel van een POP, dat zichtbaar is gemaakt in het bekwaamheidsdossier
 • dat hij/zij deskundig, flexibel en bereid is om op 2 locaties ingezet te worden
 • dat hij/zij op de hoogte is van de functieomschrijving (zie onder deze vacature) Intern begeleider (functieboek Accentscholengroep) en voldoet aan de daarbij horende criteria

Wij bieden:

 • enthousiaste leraren, leergierige leerlingen en betrokken ouders
 • een uitdagende werkplek met tal van mogelijkheden om je verder te ontwikkelen
 • salariëring conform CAO PO schaal 10 met toelage (maximaal € 4228,- bruto op basis wtf 1,0)

De Triangel is een school die:

 • in een goede belangstelling staat en  400 leerlingen telt
 • gehuisvest is op twee locaties die dicht bij elkaar liggen
 • zich continu onderwijskundig ontwikkelt
 • streeft naar kindgerichtheid
 • breed toegankelijk is, waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien in een veilig klimaat
 • werkt met het leerstofjaarklassensysteem
 • adaptief werkt met behulp van het directe instructiemodel waarbij samenwerkend leren en zelfstandig werken centraal staan
 • de expertise van leerkrachten zoveel mogelijk wil benutten
 • leerkrachten de kans wil geven om zich nog verder te specialiseren/ontwikkelen
 • een prettige werksfeer heeft
 • aandacht heeft voor de maximale ontplooiing van het kind in een goede zorgstructuur
 • werkt met moderne leermethodes

Procedure:
Als u informatie wilt inwinnen over deze functie kunt u contact opnemen met dhr. Ruud Kraaijvanger (directeur) 0543-473838.
Uw motivatiebrief met cv (bij voorkeur in één document), ontvangen we graag voor maandag 23 september.
U kunt deze richten aan personeel@accentscholengroep.nl


Sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in de weken 39 en/of 40.

 

Basisschool De Triangel maakt onderdeel uit van de AccentScholengroep.


De AccentScholengroep is het bevoegd gezag van 18 scholen voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Accent is een dynamische, prettige, professionele organisatie. Ruim 3.000 leerlingen volgen onderwijs op een AccentSchool.
Accent biedt volop professionele ruimte aan medewerkers om het vakmanschap te versterken.
Hierbij zijn voor Accent de volgende drie uitgangspunten leidend:
1. Eigenaarschap
2. Leren van en met elkaar
3. Leren centraal

 

Bijlage: functieomschrijving Intern Begeleider


1. Functie-informatie
Functienaam : Intern Begeleider
Salarisschaal : 10 + toelage
Werkterrein : Onderwijsproces -> Onderwijsbegeleiding
Activiteiten : Beleids- en bedrijfsvoeringsondersteunende werkzaamheden
2. Context
De werkzaamheden worden verricht op een school/scholen voor basisonderwijs en/of een speciale school voor basisonderwijs.
De intern begeleider is onder verantwoordelijkheid van de directeur belast met het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling van het ondersteuningsbeleid, de coördinatie en uitvoering van het ondersteuningsbeleid in de school, de begeleiding en professionalisering van leraren en ondersteunt de directeur in de schoolontwikkeling.
De intern begeleider van Accent:
• heeft geen lesgevende taken;
• is breed inzetbaar op alle scholen binnen de organisatie;
• kan worden ingezet op meerdere scholen;
• kan vanuit de competenties gevraagd worden mee te denken/te adviseren in beleidsvorming binnen Accent.
3. Resultaatgebieden
1. Bijdrage beleidsvoorbereiding (bovenschools) ondersteuningsbeleid.
• analyseert de ondersteuningsactiviteiten, toetsresultaten, groeps- en leerlingenbesprekingen en werkt op basis daarvan didactische leerlijnen uit;
• adviseert de directeur bij het ontwikkelen van onderwijs- en ondersteuningsbeleid in de school en het bovenschoolse ondersteuningsbeleid;
• Stelt jaarlijks het ondersteuningsplan op binnen de kaders van het meerjaren (bovenschools) beleidsplan;
• adviseert de directeur t.a.v. de aanname van nieuwe leerlingen die ondersteuning nodig hebben;
• vertegenwoordigt de school in intern en extern overleg over ondersteuningsbeleid;
• levert een bijdrage aan de evaluatie van het ondersteuningsbeleid op schoolniveau.
2. Coördinatie en uitvoering ondersteuningsbeleid in de school.
• draagt zorg voor opzet en uitwerking van het leerling-ondersteuningssysteem volgens afspraken in het ondersteuningsplan (1-zorgroute);
• organiseert onderzoek en speciale hulp m.b.t. leerlingen die ondersteuning nodig hebben en zorgt voor dossiervorming t.b.v. deze leerlingen;
• is voorzitter bij groeps- en leerlingenbesprekingen, het zorgteamoverleg en bereidt de bijeenkomsten voor;
• coördineert verbetertrajecten en draagt samen met de directeur zorg voor de implementatie;
• coördineert aanmeldingen en verwijzingen van leerlingen;
• coördineert de begeleiding die door externen wordt verzorgd;
• organiseert en neemt deel aan intern en extern overleg m.b.t. leerlingen die ondersteuning nodig hebben;
• coördineert activiteiten m.b.t. schoolverlaters, bewaakt de procedure van aanmelding voor het LWOO/praktijkgericht onderwijs;
• coördineert de terugplaatsing van leerlingen vanuit het speciaal (basis)onderwijs in het regulier basisonderwijs.
3. Coaching van leraren
• draagt kennis van leerlingenondersteuning over aan leraren binnen de school;
• coacht de leraren n.a.v. klassenbezoeken die vraag gestuurd plaatsvinden;
• coacht de leraren n.a.v. observaties van instructiemomenten;
• ondersteunt/adviseert leraren bij het zoeken van passend lesmateriaal;
• adviseert over leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften, didactische vragen e.d. en organiseert collegiale consultatie;
• begeleidt en coacht bij het interpreteren van gegevens over de ontwikkeling van leerlingen, het opstellen en uitvoeren van groepsplannen en ontwikkelingsperspectieven en het bewaken van het vervolg daarop;
• begeleidt en coacht in het afnemen van diagnostische toetsen en het invullen van observatieformulieren;
• observeert klassensituaties teneinde advies te geven voor aanpak van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften;
• ondersteunt in de contacten met ouders/verzorgers van leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.
4. Professionalisering
• houdt de voor het beroep vereiste bekwaamheden op peil en breidt deze zo nodig uit;
• neemt deel aan scholings- en ontwikkelingsactiviteiten en o.a. collegiale consultatie en intervisie;
• neemt deel aan bijeenkomsten gericht op kennisverdieping en verbreding op onderwijsinhoudelijke thema’s van specialisten;
• neemt deel aan tandemleren/intervisie vanuit bijeenkomsten met intern begeleiders en directeuren (teamleren)
• bestudeert relevante vakliteratuur;
4. Kader, bevoegdheden & verantwoordelijkheden
• beslist bij/over: het analyseren van de ondersteuningsactiviteiten, toetsresultaten en leerlingenbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen, het zorg dragen voor opzet en uitwerking van het leerlingvolgsysteem volgens afspraken in het ondersteuningsplan, het observeren van klassensituaties teneinde advies te geven aan leraren voor aanpak van leerlingen met ondersteuningsbehoeften.
• Kader: het ondersteuningsplan en beleidslijnen van de school;
• Verantwoording: aan de directeur van de school wat betreft de kwaliteit van de bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van het ondersteuningsbeleid in de school en van begeleiding en professionalisering van leraren.
5. Kennis en vaardigheden
• Algemeen theoretische en praktische vakinhoudelijke, (ortho-)didactische en (ortho-)pedagogische kennis;
• Inzicht in de taak, organisatie en werkwijze van de school;
• Vaardigheid in het coachen en begeleiden van leraren;
• Vaardigheid in het analyseren van ondersteuningsactiviteiten, toetsresultaten en groeps- en leerlingenbesprekingen en het op basis daarvan uitwerken van didactische leerlijnen;
• Vaardigheden in het opzetten van plannen en het geven van adviezen
6. Contacten
• Met leraren en ouders over de begeleiding van leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte om af te stemmen;
• Met leraren om afspraken te maken over de ondersteuningsvraag en de begeleiding van leerlingen;
• Met externe organisaties om overleg te voeren over de begeleiding van leerlingen met ondersteuningsbehoeften om dit af te stemmen;
• Met de directie om te adviseren over de kaders waarbinnen de leerlingenondersteuning moet plaatsvinden;
• Met het bovenschools IB-netwerk om de inhoud, professionalisering en samenwerking van scholen af te stemmen;
• Met de OPD van Accent om af te stemmen en voeling te houden met het primaire proces.


Versie september 2015