Vacature ambtelijk secretaris

Bestuur/organisatie AccentScholengroep
School/locatie AccentScholengroep GMR - Aalten
Functie ambtelijk secretaris
Omvang 3 uur per week
Type vacature Open voor alle sollicitanten
Reageren voor 25 januari 2020

 

Accent zoekt een ambtelijk secretaris voor de GMR


Omvang: ongeveer 3 uur per week (120 uur op jaarbasis). Het salaris behorend bij deze functie is conform het CAO Primair Onderwijs. Startdatum: in overleg.


AccentScholengroep is het bevoegd gezag van 18 scholen voor basisonderwijs en 1 school voor speciaal basisonderwijs in de gemeenten Aalten, Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Accent is een dynamische, professionele organisatie. Ongeveer 3.000 leerlingen volgen onderwijs op een AccentSchool. Accent biedt volop professionele ruimte aan medewerkers om het vakmanschap te versterken. Hierbij zijn voor Accent de volgende drie uitgangspunten leidend: 1. Eigenaarschap. 2. Leren van en met elkaar. 3. Leren centraal.


De functie ambtelijk secretaris voor de GMR is bedoeld om de GMR te ondersteunen bij haar werkzaamheden. De GMR van Accent Scholengroep bestaat uit 12 leden: 6 ouders, 6 personeelsleden. De GMR heeft een vacature voor de functie van ambtelijk secretaris. Het betreft een nieuwe functie binnen de GMR. De ambtelijk secretaris is geen lid van de GMR, maar verleent administratieve, organisatorische en beleidsmatige ondersteuning aan de GMR en de medezeggenschap binnen Accent. De taken en verantwoordelijkheden worden ingekaderd door de medezeggenschapsregels (WMS). De ambtelijk secretaris valt functioneel onder de voorzitter van de GMR en hiërarchisch onder het CvB van Accent.


Profielschets
We zijn op zoek naar een persoon die ons inhoudelijk en procesmatig kan ondersteunen en die, indien nodig, advies kan inwinnen bij een andere instanties.


De beoogde ambtelijke secretaris:

 • Verzorgt het secretariaat van de GMR.
 • Zorgt voor de afhandeling van alle correspondentie en is intermediair naar de GMR en MR-en. Verstrekt informatie over de stand van zaken rond medezeggenschap.
 • Ondersteunt de voorzitter van de GMR bij voorkomende werkzaamheden.
 • Bewaakt de bezetting van de GMR en de gelijke verdeling tussen personeels- en oudergeleding
 • Regelt GMR-vergaderingen, -overleggen en het overleg met het CvB.
 • Stelt het jaarplan en de bijbehorende begroting op.
 • Zorgt voor adresbestanden, verzendlijsten en verzending van vergaderstukken.
 • Adviseert bij het opstellen van de agenda en verzorgt eventuele toelichtingen. Zorgt voor uitnodigingen en vergaderfaciliteiten. Maakt notulen van vergaderingen en bewaakt procedures.
 • Volgt in- en externe ontwikkelingen die relevant zijn voor de medezeggenschap.
 • Stelt notities en adviezen op en ondersteunt de beeld- en oordeelsvorming en standpuntbepaling van de GMR.
 • Bereidt de behandeling van advies/instemmingsaanvragen voor. Ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving, te volgen procedures en afspraken tussen CvB en GMR.
 • Verzorgt het jaarverslag.
 • Organiseert in overleg scholing van en ondersteuning voor de GMR/MR-en en neemt zelf deel.
 • Beheert het GMR-archief, verzamelt en verstrekt desgewenst informatie
 • Is de eerste contactpersoon voor medezeggenschap.
 • De GMR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Per vergadering vindt een vooroverleg met het CvB plaats.

Functie-eisen:

 • Kennis van en/of ervaring met medezeggenschap of bereidheid zich hierin te verdiepen.
 • Inzicht in het functioneren van de organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingsprocedures. Bereidheid om deze kennis te verwerven, te vergroten en verdiepen.
 • Goede schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid.
 • Kennis van Office applicaties (Word, Excel, Powerpoint).
 • Flexibiliteit, goede communicatieve vaardigheden, sterk in samenwerken, onafhankelijk en (positief) kritisch durven zijn.

Solliciteren Als je belangstelling hebt voor deze functie word je van harte uitgenodigd om een
sollicitatiebrief met motivatie en CV vóór 25 januari 2020 per mail te verzenden naar het College van Bestuur van AccentScholengroep. Emailadres: personeel@accentscholengroep.nl


De sollicitatiecode PO is van toepassing. Zie voor meer informatie www.accentscholengroep.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Hennie van Schilt (CvB AccentScholengroep). Telefoon: 0543-478444.