Werken in het SBO

Werken in het SBO

Primair onderwijs

Het primair onderwijs bestaat uit regulier onderwijs en speciaal onderwijs en met een pabo-diploma kun je in beide vormen van onderwijs als leerkracht werken. 

Regulier basisonderwijs (Bao)

Kinderen waar geen sprake is van leer, gedrags- of opvoedingsproblemen en waarbij geen sprake is van een lichamelijk of verstandelijke beperking worden aangemeld bij een school voor regulier basisonderwijs en stromen uit naar het reguliere voortgezet onderwijs.

Speciaal basisonderwijs (SBO) 

Het speciaal basisonderwijs valt ook onder het reguliere basisonderwijs en hierbij gelden dezelfde kerndoelen als in het regulier onderwijs. Kinderen die zich op het regulier onderwijs niet optimaal (kunnen) ontwikkelen kunnen worden aangemeld op een SBO school. Dit kunnen kinderen zijn die moeilijk leren, kinderen met opvoedingsmoeilijkheden of kinderen met gedragsproblemen. Vaak zijn de groepen op een SBO school kleiner en zijn er meer deskundigen om te helpen met leren. 

Het speciaal basisonderwijs is erop gericht dat kinderen uitstromen naar het reguliere voortgezet onderwijs. Als dit niet lukt, stromen ze door naar het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs. De SBO-school maakt onderdeel uit van een samenwerkingsverband die bepaalt middels een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling wordt toegelaten tot een SBO of (V)SO school.

MH171010-P161.jpg

Speciaal Onderwijs

Het speciaal onderwijs is verder onder te verdelen in scholen voor speciaal onderwijs (SO) en scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (VSO).

MH171010-P007.jpg


Speciaal onderwijs (SO)

Soms hebben kinderen extra ondersteuning nodig die een gewone basisschool en een SBO-school niet kunnen bieden. Deze kinderen gaan dan naar een school voor speciaal onderwijs. Op deze school gelden kerndoelen voor het speciaal onderwijs. Het speciaal onderwijs bestaat uit vier groepen (clusters):

  • Cluster 1: blinde, slechtziende kinderen
  • Cluster 2: dove, slechthorende kinderen en kinderen met een taal of spraak ontwikkelingsstoornis
  • Cluster 3: motorisch gehandicapte, verstandelijk gehandicapte en langdurig ziekte kinderen
  • Cluster 4: kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen

Scholen voor cluster 3 en 4 zijn onderdeel van een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband bepaalt middels een toelaatbaarheidsverklaring of een leerling wordt toegelaten tot een SBO, SO of VSO-school. Bij cluster 1 en 2 scholen bepaalt de instelling zelf of een leerling wordt toegelaten.

 

Voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Kinderen die uitstromen bij het speciaal onderwijs komen vaak op het voortgezet speciaal onderwijs. Bij voortgezet speciaal onderwijs zijn kerndoelen omschreven die uitgaan van drie uitstroomprofielen: 

  • vervolgonderwijs
  • arbeidsmarkt
  • dagbesteding

Hoewel er in alle bovengenoemde situaties sprake is van het geven van onderwijs is de wijze waarop en de populatie waaraan onderwijs wordt gegeven verschillend. Heb je een voorkeur om te werken in een specifieke onderwijssoort of wil je graag een keer meekijken om een indruk te krijgen? Neem dan contact op met het loopbaancentrum via info@loopbaancentrum-on.nl